Contact | Disclaimer | Facebook | NL | FR | EN

Disclaimer

Algemeen gebruik van de website

De tekst van deze disclaimer beoogt de voorwaarden te bepalen voor het gebruik van de website http://www.movetoimprove.be, welke eigendom is van de VZW Move To Improve.

Het gebruik van voormelde website is onderworpen aan de hierna vermelde algemene voorwaarden waarvan u geacht wordt kennis te hebben kunnen nemen en die door het feit van het gebruik geacht worden te zijn aanvaard.

Alle informatie op de website (of op de websites van organisaties en/of instellingen waarnaar de website doorverwijst) is van algemene aard tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, dient u altijd de daarvoor bevoegde diensten te raadplegen.

De VZW Move To Improve besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de organisatie niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de organisatie de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

De VZW Move To Improve spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites van instanties of organisaties en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en daarom kan geen enkele garantie worden geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites die deze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De hyperlinks worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) deze website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Dit recht op gebruik mag louter voor informatieve doeleinden worden aangewend en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld en dergelijke) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

De VZW Move To Improve behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Contactgegevens

VZW Move To Improve
Sint-Maartenstraat 53
B-3770 Genoelselderen

0484/75.36.07

BE98 7340 2560 6793
KREDBEBB

BE 0808.300.505